Hoolekogu

Hoolekogu töötab järgmises koosseisus:

  1. Maiu Raun – koolipidaja esindaja
  2. Anne Pildre – õppenõukogu esindaja
  3. Liilia Mesila – lastevanemate esindaja – ASEESIMEES
  4. Rauno Kuuskor – lastevanemate esindaja
  5. Ingrid Leemet – lastevanemate esindaja – ESIMEES
  6. Villi Pihl – vilistlaste esindaja
  7. Kaire Tänak – toetavate organisatsioonide esindaja
  8. Emili Gabriela De Oliveira – õpilasesinduse esindaja

Koosolekute otsused 2017-18 õa

Kuupäev Otsus Tähtaeg
 7. nov nr. 1 – Viia läbi küsitlus pikapäevarühma eine vajaduse osas vanema kooliastme õpilaste hulgas. 20. nov
nr. 2 – Viie järgneva nädala koolitoidu menüüd kooskõlastatud
nr. 3 – Teha ära eeltöö edukaks liitumiseks 2018.a programmiga „Tervist edendav kool“
21. veeb nr.1 –Kärla Põhikooli hoolekogu jätkab osalemist koolitussarjas “Kuidas hoolekoguga haridusasutust juhtida?”.
nr.2 -Hoolekogu teeb ettepaneku kooli juhtkonnale tublide õpilaste tunnustamiseks saata õpilased aastahinnete põhjal juunikuus üritusele. Üritus kokkuleppel ÕE liikmetega.
nr.3 –Hoolekogu koostöös kooliga kutsub kokku märtsi lõpus lastevanemate koosoleku arutamaks trimestrite/poolaastate hindamissüsteemi ja toimub interneti turvalisuse teemaline loeng.
nr.4 –Kutsuda kokku ümarlaud – koolijuht, hoolekogu esindajana Villi Pihl, bussifirma juht ja kooli pidaja esindaja transpordi alal. Ümarlaua teemaks turvalisus koolibussis.