KiVa meie koolis

 

KIVA-infoleht

KIVA meie koolis

KiVa tähendab kiusamise vastu. KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt aastatel 2006-2009 välja töötatud tõenduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Soomes rakendavad KiVa programmi 90% üldhariduskoolidest.

KiVa programm:

  1. sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
  2. kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
  3. programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas,  vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega.

Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.net.

2013/2014. õppeaastal viis SA Kiusamisvaba Kool läbi KiVa programmi rakendamise pilootprojekti 20 Eesti koolis (1.-6. klass) ning ligi 5000 õpilase küsitlus näitas KiVa katsetanud koolides olulist kiusamise ohvrite hulga vähenemist võrreldes nii õppeaasta alguse kui KiVa mitte kasutanud koolidega. Ka järgmise aasta õpilasküsitlus näitas programmi tulemuslikkust Eesti koolides.

  • KiVa tundides õpivad lapsed kiusamise vastu võitlemise viise

KiVa on koolis nähtav mitmel moel. 1.-6. klassi õpilased osalevad KiVa tundides (kakskümmend 45-minutilist tundi). Tundides arutletakse, tehakse rühmatöid, rollimänge ja vaadatakse lühifilme kiusamise kohta. Tundide teemad varieeruvad alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Mitmed tunnid keskenduvad sellele, milline võib olla grupi roll kiusamise kestmajäämisel või peatamisel; õpilased mõtlevad erinevate kiusamisele vastu hakkamise viiside üle ja harjutavad neid. KiVa plakatid koolimaja seintel hoiavad programmi pidevalt nähtaval.

  • Kiusamise juhtumitesse sekkuvad KiVa-meeskond ja klassijuhataja

Igas koolis on töörühm – KiVa-meeskond, mis koosneb vähemalt kolmest õpetajast või muust koolipersonali liikmest. Nemad sekkuvad koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumitesse. KiVa-meeskond on saanud ettevalmistuse KiVa programmi ja kiusamisjuhtumitesse sekkumise osas.

Kui kahtlustate, et Teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi, palun võtke kooliga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik! Arutlege koos oma lapsega kiusamise üle, tehke seda isegi siis, kui ta ise ei ole ohver ega kiusa teisi. On oluline, et mõtleksite Te koos oma lapsega selle üle, mida teha, kui kedagi tema koolis kiusatakse!

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saate lähemalt lugeda:

kiva_school_logo

Meie kooli KiVa meeskond:

  • Leana Vahter;
  • Katrin Mesila;
  • Kaisi Õispuu;
  • Riina Eller

Vaata lehte: Kuula lapsi …