MÕK ja kaasav haridus

Projekti nimetus:

AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekti nr 2014-2020.1.02.17-0480 nimetus:

„Kärla Põhikooli muutuva õpikäsitusega seotud organisatsi­oonikultuuri arendamine kaasava hariduse väljakutsetega toimetulekuks ja selleks piirkondliku tugisüsteemide võrgus­tiku­põhise koostöömudeli loomine“

Projekti lühitutvustus:

„Kaasava hariduse aluspõhimõtteks ja KOV vastutusalaks on kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine igale lapsele omas kodukohas. Projekti fookus on PGSi kaasava hariduse muudatustega seoses endise Lääne-Saare valla Kärla, Aste ja Lümanda piirkonna erivajadustega laste toetamine tulevikus. Projekti tulemused aitavad kaasa uueks olukorraks valmistumisel, muutuste teadvustamisel, koolisisese ja piirkondliku tugivõrgustiku koostöömudeli, tugisüsteemide strateegia loomisega.“

Projekti taustainfo:

  • 27.10.2017.a toimus Lääne-Saare valla (LSV) tugisüsteemide ümarlaud, mille teema lähtus kaasava hariduse ja erivajadustega õpilaste olukorrast ning Haridusministeeriumi (HTM) poliitikast. Kuna Saaremaal pole piisavalt tugispetsialiste, siis oma piirkondlike laste toetamise võimalused sõltuvad kohaliku omavalitsuse (KOV) ja kohalike haridusasutuste (HA) tugimeeskondade kompetentsusest ning heast koostöömudelist, mis arvestaks kõigi osapoolte vajadusi ja olemasolevaid võimalusi. Ümarlaual tutvuti piirkonna HA senise olukorraga hariduslike erivajadustega laste toetamisega seotud võimalustest ja vajadustest, ootustest abiks väljastpoolt. Ümarlaud lõppes Majavälise ekspertmeeskonna poolse koostöise tugimeeskonna arenguprogrammi „Piirkonna haridusasutusi toetav tugisüsteem. Koostöömudeli loomine ja rakendamine“ tutvustusega. Kõik ümarlaual osalenud HA-te esindajad andsid nõusoleku osaleda programmis.
  • 3.11.2017.a otsustas endine Lääne-Saare (LS) vallavalitsus alustada arendusprogrammiga, mille  eesmärgiks on LSV HA-sid toetava tugisüsteemi tulemuslikku tegevust kindlustava koostöömudeli ja strateegiate loomine koolides, lasteaedades ning piirkonnas tervikuna PGSi kaasavat haridust puudutavate muutuste raames.
  • Programmi kohaselt viis endine Lääne-Saare vald läbi kahe piirkonna, Aste ja Lümanda põhikooli ja lasteaia majavälise ekspertmeeskonna juhtimisel tugisüsteemide auditid eesmärgiga kaardistada HA-e kaasava haridusega seotud senine tugisüsteemide toimimise hetkeseis ja vajadus täiendava toe järele.
  • Kärla Põhikool (KPK) on LSV piirkonna üks aktiivsemaid koole muutuva õpikäsituse ja kaasava hariduse teemalistes teadlikes arendustegevustes. Sellest tulenevalt sai Kärla Põhikoolist käesolevas projektiga Kärla kooli ja lasteaia tugisüsteemide auditi ning 3 piirkonna, Kärla, Aste ja Lümanda HA-de auditi tulemustele tugineva ja kohalikust kontekstist lähtuva võrgustikupõhise tugisüsteemide koostöömudeli välja töötamise eestvedajaks nii iga piirkonna jaoks eraldi kui ka piirkonnaülese koostöö loomiseks.

Projekti eesmärgid:

  • koostada uus tugisüsteemide toimimise nii kooli- kui lasteaia sisene kui  ka piirkondlik koostöömudel kohalikku eripära arvesse võttes;
  • toetada kõiki kohalikke õpetajaid ja haridusasutuste juhte kaasava haridusega seotud uute muudatuste sisseviimisel;
  • innustada ja aidata luua nii piirkonna haridusasutuste siseselt kui ka üleselt tulemuslikumat koostööd lastega töötavate spetsialistide vahel ühiselt loodava koostöömudeli järgi;
  • arendada kohalikku põhikooli ja lasteaeda kui õppivaid organisatsioone, õpetajate omavahelist koostööd ja koostööd tugispetsialistidega kooli/lasteaia tugimeeskonnas kaasava hariduse väljakutsetele paremaks toimetulekuks.
  • Projekti eeldusena tekib nii Kärla Põhikoolis kui teistes projektiga seotud haridusasutustes parem valmisolek toetada kõiki tuge vajavaid lapsi tänu kooli- ja lasteaia sisese ning plaanipärase tugimeeskonna oodatavale koostööle.

Projekti viivad ellu:

Programmi sisutegevused viib ellu MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustajatest meeskond koostöös kohalike haridusasutuste juhtkondade, valdkondlike tugispetsialistide ning koolipidaja koostöös. PIRN-il on pikaajaline kogemus koolide arengunõustamiste, koolide erinevate fookustega auditite, koolituste ja koostööpäevade läbiviimisel nii koolides/lasteaedades kui ka laiemates piirkondlikes koolikogukondades. Lähem info MTÜ Tulevikhariduse PIRN kohta kodulehelt: www.tulevikuharidus.ee

Projekti plakat