Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Huvitöö Koolitus ÕN Õppetöö

Kuupäev
 
Sügistrimester(1)

Päevakord: 

 1. I trimestri õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kokkuvõtted
 2. koolisisesed tasemetööd
 3. kooli kodukord
Sulge
Talvetrimester(1)
 1. II trimestri koolikohustuse täitmise kokkuvõtted
 2. Kooli arengukava
 3. Arenguvestluste korraldamisest lapsevanemaga
Sulge
Kevadtrimester(2)

Päevakord:

 1. Kevadtrimestri ja õppeaasta õppetöö ning koolikohustuse täitmise kokkuvõtted 1. – 9. klassini (hinded panna välja 30. maiks)
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 1. – 8. klass
 3. Kiituskirjade andmine 1. – 8. klass
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 1. – 8. klass
 5. Stipendiumid 
 6. Tänukirjad peredele
 7. Arutelud
Sulge

14juuni
ÕN koosolek nr 4

ÕN toimub algusega kell 9.00 ajaloo ja kunsti klassis

Päevakorras:

1. 9. klassi lõpueksamite tulemused ja põhikooli lõpetamine

2. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

3. Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele

4. Stipendium „Parim õpilane“

5. Kinnitada viis õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad lõputunnistuse (va sekretär ja direktor)

6. Õpetajate esindaja valimine juhtkonda 2018/19. õppeaastal

7. e-kooli päevikute lukustamine

Arutelud

Sulge
Suvi(1)
30august
ÕN koosolek nr 5

PÄEVAKORRAS:

1. Sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute

tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks

2. 2018/19. õa üldeesmärkide ja tegevuskava kinnitamine

3. Hindamise korralduse läbi arutamine ja ettepanekute

tegemine muudatuste kohta

4. Klassitunnistuse vormi kinnitamine

5. Otsustada, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist

tulnud õpilane

Sulge
I poolaasta(1)
täna, 12.detsember
19detsember
ÕN koosolek nr 1

Päevakord:

1. I poolaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine

 • 2.1. Otsus nr 2: kinnitada kooli üldtööplaan 2018-2019. õa.
   • 2.1.1. Analüüsime I poolaastal toimunud üritusi
   • 2.1.2. Tagasiside lahtiste tundide kohta (05.11-07.12)
   • 2.1.3. Eesmärgid: kaasajastatud õppetöö; õppida kolleegilt; jagada oma „tööriistakohvrist“ kogemusi teistele, see on üks enesetäiendamise võimalus.
 • 2.2. Otsus nr 3: kinnitada klassitunnistuse vorm.
 • 2.3. Otsus nr 4: arvata Gertrud Lend 7. klassi õpilaste nimekirja.

 3. Kooli kodukorra läbiarutamine

Sulge
II poolaasta(2)
Suvi(1)

Hetkel on lehel 0 kasutajat.