Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid


Kooli arengukavas 2021-2025 püstitatud eesmärkidest on püstitatud alljärgnevad: 

 

Põhieesmärgid:

•Kvaliteetse põhihariduse andmine, mis loob lõpetajale mitmekülgsed võimalused haridustee jätkamiseks ning valmisoleku edasiste valikute tegemiseks.

•Ennast ja teisi väärtustavate ettevõtlike noorte inimeste arendamine.

 

Kärla kool paneb hariduses erilist rõhku alljärgnevale (prioriteedid):

•Iga õppija väärtustamine ja tema arengu toetamine.

•Ettevõtlikkuse arendamine ja vastutuse võtmine.

•Koolirõõmu loomine ja hoidmine.

 

Meetmed eesmärkidetäitmiseks:

1. Nüüdisaegse õpikäsituse (NÕK) rakendumine, mis muudab õppemeetodid oluliselt mitmekesisemaks ning paindlikumaks, tuues fookusse õppija eripära ning vastutuse.

Selleks:

•läheme I kooliastmes klasshaaval üle üldõpetusele;

•valmistame II-III kooliastme õpetajad ette õppeainete suuremaks lõimimiseks;

•pöörame kõigis kooliastmetes rõhku õpioskuste arendamisele;

•toome õppetöösse enam üldpädevuste arendamist;

•muudame õppetöö mängulisemaks ja huvitavamaks, rakendades kaasaegseid õppemeetodeid;

•loome õpilastele võimaluse olla ka teiste arendaja rollis;

•osaleme rahvusvahelistes projektides tuginedes kooli rahvusvahelistumise strateegiale.

 

2. Suurem tähelepanu väärtuskasvatusele

Selleks:

•viime lihtsalt ja mänguliselt kooli väärtused iga õpilaseni ning lahendame keerulisi olukordi väärtusdialoogide kaudu;

•rakendame väärtuskasvatuse kaasaegseid metoodikaid (nt TORE programm jmt) ja tunnustame õpilasi väärtuspõhise käitumise eest.

 

3. Digididaktika rakendamine

Selleks viime ellu Kärla PK digiplaanis sätestatud eesmärgid ja tegevused:

•oleme õpetajatena digisuutlikud ja kasutame digivahendeid ja esitlustehnikat igapäevaselt;

•toetame õppekorralduse muutmisega erinevate meetodite kasutamist õppeprotsessis;

•arendame õpetaja ja õpilase digioskusi õppeainete ning info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lõimimise kaudu (sh digiõpetus ainetunnis; ainetunnid arvutiklassis; referaadid jm kirjalikud tööd, kujundamine, projektitööd; arvutiklassi aktiivsem kasutamine iseseisva töö tegemiseks; e-õppepäevad jmt);

•viime regulaarselt läbi õpetajate ühiskoolitusi;

•jätkame õpetajate individuaalsete digitundidega (toetamaks õpetaja sisuloome oskuste arendamist ja õpilaste sisuloome juhtimist).

 

4. Tervise edendamine

Selleks:

•edendame tervislikku elulaadi ning kujundame turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda, shTervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku kuulumise toel;

•väärtustame liikumist, sh võtame osa maakondlikest spordivõistlustest, liikumisnädalatest jm;

•sisustame vahetunde erinevate kehalist aktiivsust tõstvate tegevustega (mängud, tants, õuetegevused jmt);

•koolituste kaudu tõstame teadlikkust tervislikust toitumisest ja teeme selle nimel koostööd sööklaga;

•hoiame üksteise vaimset tervist, nt TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programm, õpetajate supervisioonid jmt;

•kaardistame kooli erinevates kohtades oleva mürataseme ja leiame võimalusi müra vähendamiseks.

 

5. Ettevõtlikkuse edendamine

Selleks:

•osaleme ettevõtlikkust arendavates tegevustes ja võrgustikes, nt Ettevõtlike Koolide võrgustik, Sihtasutus Saaremaa Arenduskeskus tegevused; osaleme koolinoorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste sarjas Saaremaa Päike vms, mis lõpeb äriideede konkursiga;

•viime regulaarselt läbi enesehindamist ettevõtliku kooli standardist lähtuvalt ning arvestame parendusettepanekutega üldtööplaani koostamisel;

•suurendame ettevõtlikkuse/ettevõtluse õppe mahtu II ja III kooliastmes.

Kooli arengukavas 2021-2025 püstitatud eesmärkidest on püstitatud alljärgnevad: 

 

Põhieesmärgid:

•Kvaliteetse põhihariduse andmine, mis loob lõpetajale mitmekülgsed võimalused haridustee jätkamiseks ning valmisoleku edasiste valikute tegemiseks.

•Ennast ja teisi väärtustavate ettevõtlike noorte inimeste arendamine.

 

Kärla kool paneb hariduses erilist rõhku alljärgnevale (prioriteedid):

•Iga õppija väärtustamine ja tema arengu toetamine.

•Ettevõtlikkuse arendamine ja vastutuse võtmine.

•Koolirõõmu loomine ja hoidmine.

 

Meetmed eesmärkidetäitmiseks:

1. Nüüdisaegse õpikäsituse (NÕK) rakendumine, mis muudab õppemeetodid oluliselt mitmekesisemaks ning paindlikumaks, tuues fookusse õppija eripära ning vastutuse.

Selleks:

•läheme I kooliastmes klasshaaval üle üldõpetusele;

•valmistame II-III kooliastme õpetajad ette õppeainete suuremaks lõimimiseks;

•pöörame kõigis kooliastmetes rõhku õpioskuste arendamisele;

•toome õppetöösse enam üldpädevuste arendamist;

•muudame õppetöö mängulisemaks ja huvitavamaks, rakendades kaasaegseid õppemeetodeid;

•loome õpilastele võimaluse olla ka teiste arendaja rollis;

•osaleme rahvusvahelistes projektides tuginedes kooli rahvusvahelistumise strateegiale.

 

2. Suurem tähelepanu väärtuskasvatusele

Selleks:

•viime lihtsalt ja mänguliselt kooli väärtused iga õpilaseni ning lahendame keerulisi olukordi väärtusdialoogide kaudu;

•rakendame väärtuskasvatuse kaasaegseid metoodikaid (nt TORE programm jmt) ja tunnustame õpilasi väärtuspõhise käitumise eest.

 

3. Digididaktika rakendamine

Selleks viime ellu Kärla PK digiplaanis sätestatud eesmärgid ja tegevused:

•oleme õpetajatena digisuutlikud ja kasutame digivahendeid ja esitlustehnikat igapäevaselt;

•toetame õppekorralduse muutmisega erinevate meetodite kasutamist õppeprotsessis;

•arendame õpetaja ja õpilase digioskusi õppeainete ning info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lõimimise kaudu (sh digiõpetus ainetunnis; ainetunnid arvutiklassis; referaadid jm kirjalikud tööd, kujundamine, projektitööd; arvutiklassi aktiivsem kasutamine iseseisva töö tegemiseks; e-õppepäevad jmt);

•viime regulaarselt läbi õpetajate ühiskoolitusi;

•jätkame õpetajate individuaalsete digitundidega (toetamaks õpetaja sisuloome oskuste arendamist ja õpilaste sisuloome juhtimist).

 

4. Tervise edendamine

Selleks:

•edendame tervislikku elulaadi ning kujundame turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda, shTervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku kuulumise toel;

•väärtustame liikumist, sh võtame osa maakondlikest spordivõistlustest, liikumisnädalatest jm;

•sisustame vahetunde erinevate kehalist aktiivsust tõstvate tegevustega (mängud, tants, õuetegevused jmt);

•koolituste kaudu tõstame teadlikkust tervislikust toitumisest ja teeme selle nimel koostööd sööklaga;

•hoiame üksteise vaimset tervist, nt TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programm, õpetajate supervisioonid jmt;

•kaardistame kooli erinevates kohtades oleva mürataseme ja leiame võimalusi müra vähendamiseks.

 

5. Ettevõtlikkuse edendamine

Selleks:

•osaleme ettevõtlikkust arendavates tegevustes ja võrgustikes, nt Ettevõtlike Koolide võrgustik, Sihtasutus Saaremaa Arenduskeskus tegevused; osaleme koolinoorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste sarjas Saaremaa Päike vms, mis lõpeb äriideede konkursiga;

•viime regulaarselt läbi enesehindamist ettevõtliku kooli standardist lähtuvalt ning arvestame parendusettepanekutega üldtööplaani koostamisel;

•suurendame ettevõtlikkuse/ettevõtluse õppe mahtu II ja III kooliastmes.