ÕPPETÖÖ

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid


Kooli arengukavas 2021-2025 püstitatud eesmärkidest on püstitatud alljärgnevad: 

 

Põhieesmärgid:

•Kvaliteetse põhihariduse andmine, mis loob lõpetajale mitmekülgsed võimalused haridustee jätkamiseks ning valmisoleku edasiste valikute tegemiseks.

•Ennast ja teisi väärtustavateettevõtlikenoorte inimeste arendamine.

 

Kärla kool paneb hariduses erilist rõhku alljärgnevale (prioriteedid):

•Iga õppija väärtustamine ja tema arengu toetamine.

•Ettevõtlikkuse arendamine ja vastutuse võtmine.

•Koolirõõmu loomine ja hoidmine.

 

Meetmed eesmärkidetäitmiseks:

1. Nüüdisaegse õpikäsituse (NÕK) rakendumine, mis muudab õppemeetodid oluliselt mitmekesisemaks ning paindlikumaks, tuues fookusse õppija eripära ning vastutuse.

Selleks:

•läheme I kooliastmes klasshaaval üle üldõpetusele;

•valmistame II-III kooliastme õpetajad ette õppeainete suuremaks lõimimiseks;

•pöörame kõigis kooliastmetes rõhku õpioskuste arendamisele;

•toome õppetöösse enam üldpädevuste arendamist;

•muudame õppetöö mängulisemaks ja huvitavamaks, rakendades kaasaegseid õppemeetodeid;

•loome õpilastele võimaluse olla ka teiste arendaja rollis;

•osaleme rahvusvahelistes projektides tuginedes kooli rahvusvahelistumise strateegiale.

 

2. Suurem tähelepanu väärtuskasvatusele

Selleks:

•viime lihtsalt ja mänguliselt kooli väärtused iga õpilaseni ning lahendame keerulisi olukordi väärtusdialoogide kaudu;

•rakendame väärtuskasvatuse kaasaegseid metoodikaid (nt TORE programm jmt) ja tunnustame õpilasi väärtuspõhise käitumise eest.

 

3. Digididaktika rakendamine

Selleks viime ellu Kärla PK digiplaanis sätestatud eesmärgid ja tegevused:

•oleme õpetajatena digisuutlikud ja kasutame digivahendeid ja esitlustehnikat igapäevaselt;

•toetame õppekorralduse muutmisega erinevate meetodite kasutamist õppeprotsessis;

•arendame õpetaja ja õpilase digioskusi õppeainete ning info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lõimimise kaudu (sh digiõpetus ainetunnis; ainetunnid arvutiklassis; referaadid jm kirjalikud tööd, kujundamine, projektitööd; arvutiklassi aktiivsem kasutamine iseseisva töö tegemiseks; e-õppepäevad jmt);

•viime regulaarselt läbi õpetajate ühiskoolitusi;

•jätkame õpetajate individuaalsete digitundidega (toetamaks õpetaja sisuloome oskuste arendamist ja õpilaste sisuloome juhtimist).

 

4. Tervise edendamine

Selleks:

•edendame tervislikku elulaadi ning kujundame turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda, shTervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku kuulumise toel;

•väärtustame liikumist, sh võtame osa maakondlikest spordivõistlustest, liikumisnädalatest jm;

•sisustame vahetunde erinevate kehalist aktiivsust tõstvate tegevustega (mängud, tants, õuetegevused jmt);

•koolituste kaudu tõstame teadlikkust tervislikust toitumisest ja teeme selle nimel koostööd sööklaga;

•hoiame üksteise vaimset tervist, nt TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programm, õpetajate supervisioonid jmt;

•kaardistame kooli erinevates kohtades oleva mürataseme ja leiame võimalusi müra vähendamiseks.

 

5. Ettevõtlikkuse edendamine

Selleks:

•osaleme ettevõtlikkust arendavates tegevustes ja võrgustikes, nt Ettevõtlike Koolide võrgustik, Sihtasutus Saaremaa Arenduskeskus tegevused; osaleme koolinoorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste sarjas Saaremaa Päike vms, mis lõpeb äriideede konkursiga;

•viime regulaarselt läbi enesehindamist ettevõtliku kooli standardist lähtuvalt ning arvestame parendusettepanekutega üldtööplaani koostamisel;

•suurendame ettevõtlikkuse/ettevõtluse õppe mahtu II ja III kooliastmes.

Kooli arengukavas 2021-2025 püstitatud eesmärkidest on püstitatud alljärgnevad: 

 

Põhieesmärgid:

•Kvaliteetse põhihariduse andmine, mis loob lõpetajale mitmekülgsed võimalused haridustee jätkamiseks ning valmisoleku edasiste valikute tegemiseks.

•Ennast ja teisi väärtustavateettevõtlikenoorte inimeste arendamine.

 

Kärla kool paneb hariduses erilist rõhku alljärgnevale (prioriteedid):

•Iga õppija väärtustamine ja tema arengu toetamine.

•Ettevõtlikkuse arendamine ja vastutuse võtmine.

•Koolirõõmu loomine ja hoidmine.

 

Meetmed eesmärkidetäitmiseks:

1. Nüüdisaegse õpikäsituse (NÕK) rakendumine, mis muudab õppemeetodid oluliselt mitmekesisemaks ning paindlikumaks, tuues fookusse õppija eripära ning vastutuse.

Selleks:

•läheme I kooliastmes klasshaaval üle üldõpetusele;

•valmistame II-III kooliastme õpetajad ette õppeainete suuremaks lõimimiseks;

•pöörame kõigis kooliastmetes rõhku õpioskuste arendamisele;

•toome õppetöösse enam üldpädevuste arendamist;

•muudame õppetöö mängulisemaks ja huvitavamaks, rakendades kaasaegseid õppemeetodeid;

•loome õpilastele võimaluse olla ka teiste arendaja rollis;

•osaleme rahvusvahelistes projektides tuginedes kooli rahvusvahelistumise strateegiale.

 

2. Suurem tähelepanu väärtuskasvatusele

Selleks:

•viime lihtsalt ja mänguliselt kooli väärtused iga õpilaseni ning lahendame keerulisi olukordi väärtusdialoogide kaudu;

•rakendame väärtuskasvatuse kaasaegseid metoodikaid (nt TORE programm jmt) ja tunnustame õpilasi väärtuspõhise käitumise eest.

 

3. Digididaktika rakendamine

Selleks viime ellu Kärla PK digiplaanis sätestatud eesmärgid ja tegevused:

•oleme õpetajatena digisuutlikud ja kasutame digivahendeid ja esitlustehnikat igapäevaselt;

•toetame õppekorralduse muutmisega erinevate meetodite kasutamist õppeprotsessis;

•arendame õpetaja ja õpilase digioskusi õppeainete ning info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lõimimise kaudu (sh digiõpetus ainetunnis; ainetunnid arvutiklassis; referaadid jm kirjalikud tööd, kujundamine, projektitööd; arvutiklassi aktiivsem kasutamine iseseisva töö tegemiseks; e-õppepäevad jmt);

•viime regulaarselt läbi õpetajate ühiskoolitusi;

•jätkame õpetajate individuaalsete digitundidega (toetamaks õpetaja sisuloome oskuste arendamist ja õpilaste sisuloome juhtimist).

 

4. Tervise edendamine

Selleks:

•edendame tervislikku elulaadi ning kujundame turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda, shTervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku kuulumise toel;

•väärtustame liikumist, sh võtame osa maakondlikest spordivõistlustest, liikumisnädalatest jm;

•sisustame vahetunde erinevate kehalist aktiivsust tõstvate tegevustega (mängud, tants, õuetegevused jmt);

•koolituste kaudu tõstame teadlikkust tervislikust toitumisest ja teeme selle nimel koostööd sööklaga;

•hoiame üksteise vaimset tervist, nt TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programm, õpetajate supervisioonid jmt;

•kaardistame kooli erinevates kohtades oleva mürataseme ja leiame võimalusi müra vähendamiseks.

 

5. Ettevõtlikkuse edendamine

Selleks:

•osaleme ettevõtlikkust arendavates tegevustes ja võrgustikes, nt Ettevõtlike Koolide võrgustik, Sihtasutus Saaremaa Arenduskeskus tegevused; osaleme koolinoorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste sarjas Saaremaa Päike vms, mis lõpeb äriideede konkursiga;

•viime regulaarselt läbi enesehindamist ettevõtliku kooli standardist lähtuvalt ning arvestame parendusettepanekutega üldtööplaani koostamisel;

•suurendame ettevõtlikkuse/ettevõtluse õppe mahtu II ja III kooliastmes.