Põhiväärtused


Kärla Päikeseline kool on kauakestev, põhiharidust andev, kaunis ja kodune. 

Visioon aastaks 2022
Kärla Põhikool loob ja säilitab õpilastele õpikeskkonna, saamaks kvaliteetset haridust läbi innovaatiliste õppimisvõimaluste, kujundades ettevõtlikke ja vastutustundlikke kodanikke.

Missioon
Kärla Põhikool pakub õpilastele toetavat akadeemilist ja emotsionaalset arengukeskkonda põhihariduse omandamiseks, olles piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.

Põhiväärtused

  • ARENG - Hariduse ja loovuse väärtustamine, avatus uuendustele, pidev areng ja eneseanalüüs iga meie kooli õpetaja ja õpilase poolt. 
  • AUSTUS - koolipere liikmete vaheline hoolivus, tolerantsus, sõbralikkus ja vastastikune austus. Ausa, positiivse, turvalise ja tervisliku õpikeskkonna loomine ja hoidmine.
  • KOOSTÖÖ - õpetajate ja juhtkonna, õpetajate ja õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate, kooli ja teiste huvigruppide (hoolekogu, vallavalitsus, lasteaed, spordikeskus, söökla, rahvamaja, raamatukogu) vaheline hea koostöö eesmärkide saavutamiseks. 
  • TRADITSIOONID – pärandkultuuri säilitamine, kooli ajaloo ja traditsioonide austamine, isamaaline kasvatus.

Põhiülesanne on säilitada ja edasi arendada kooli usaldusväärsus, hea maine ning võimaldada õppijaile kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus.

la Päikeseline kool on kauakestev, põhiharidust andev, kaunis ja kodune.

Visioon aastaks 2022
Kärla Põhikool loob ja säilitab õpilastele õpikeskkonna, saamaks kvaliteetset haridust läbiinnovaatiliste õppimisvõimaluste, kujundades ettevõtlikke ja vastutustundlikke kodanikke.

Missioon
Kärla Põhikool pakub õpilastele toetavat akadeemilist ja emotsionaalset arengukeskkondapõhihariduse omandamiseks, olles piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.

Põhiväärtused

  • ARENG - Hariduse ja loovuse väärtustamine, avatus uuendustele, pidev areng jaeneseanalüüs iga meie kooli õpetaja ja õpilase poolt.
  • AUSTUS - koolipere liikmete vaheline hoolivus, tolerantsus, sõbralikkus ja vastastikuneaustus. Ausa, positiivse, turvalise ja tervisliku õpikeskkonna loomine ja
    hoidmine.
  • KOOSTÖÖ - õpetajate ja juhtkonna, õpetajate ja õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate, kooli jateiste huvigruppide (hoolekogu, vallavalitsus, lasteaed, spordikeskus, söökla, rahvamaja,raamatukogu) vaheline hea koostöö eesmärkide saavutamiseks.
  • TRADITSIOONID – pärandkultuuri säilitamine, kooli ajaloo ja traditsioonide austamine,isamaaline kasvatus.

Põhiülesanne on säilitada ja edasi arendada kooli usaldusväärsus, hea maine ningvõimaldada õppijaile kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus.

Kär

There are currently 0 users online.